VISA là gì?

Mọi người đều biết visa là một thủ tục cần phải thực hiện khi đến hoặc rời khỏi một nước. Những nước khác nhau thì yêu cầu để xin sẽ khác nhau. Có bao giờ bạn tự hỏi visa là viết tắt của từ gì không?

Từ điển Oxford định nghĩa visa là “an official document or mark made in a passport that allows you to enter or leave a particular country“. Tạm dịch 1 tài liệu hay một con dấu được đính hoặc đóng vào hộ chiếu để mọi người có thể tự do ra, vào một quốc gia nhất định.

Theo một số thông tin trên internet, visa là viết tắt của “Verified International Stay Approval” hay “Virtual Important Stamp Authorization”. Nghĩa là “Sự phê duyệt lưu trú quốc tế được kiểm chứng” hoặc “Con dấu quan trọng ảo được ủy quyền”

Rõ ràng các cách giải thích này đều dễ hiểu, tuy nhiên viết tắt visa vẫn là cách dùng dễ dàng và đơn nhất cho mọi người.

Bình trên Facebook