Du học Canada: Học online đến 04/2021 vẫn xin được PGWP

Bộ Di trú Canada (IRCC) giới thiệu 3 phương thức mới để đủ điều kiện nộp Post-Graduation Work Permit (Giấy phép Làm việc Sau tốt nghiệp)

  1. Sinh viên hiện có thể học online khi ở nước ngoài cho đến ngày 30/04/2021 và không bị trừ thời gian trong thời hạn PGWP, miễn là học sinh – sinh viên hoàn thành 50% thời gian học tại Canada.
  2. Học sinh đã đăng ký một chương trình có thời gian 8-12 tháng với ngày bắt đầu tháng 05-09/2020 sẽ có thể hoàn thành toàn bộ chương trình của mình ở nước ngoài và vẫn đủ điều kiện nhận PGWP.
  3. Sinh viên đã đăng ký vào một chương trình có ngày bắt đầu từ tháng 05-09/2020 và học online đến ngày 30/04/2021 và tốt nghiệp từ nhiều chương trình đủ điều kiện có thể kết hợp thời lượng của các chương trình học khi học sinh đăng ký PGWP, miễn là 50% thời gian học được hoàn thành tại Canada.

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền