Báo cáo và đánh giá kết quả học tập tại Ontario, Canada

Mục đích đánh giá: 

 • Mục đích của việc đánh giá và báo cáo học tập của học sinh không chỉ là báo cáo điểm số mà còn là khuyến khích học sinh học tập và đạt nhiều thành tích. 

Cách đánh giá:

 • Mỗi học sinh sẽ có học bạ. Học bạ liệt kê các khóa học đã hoàn tất, điểm cho từng khóa học (tính theo phần trăm), số tín chỉ đã hoàn thành, số lần nghỉ học hoặc đi học muộn, kỹ năng học tập, thói quen làm việc, nhận xét của giáo viên,… 
 • Học sinh hoàn thành chương trình English as Second Language (ESL) sẽ đánh dấu vào ô chương trình ESL
  • Trường tiểu học (1-6): 3 lần gửi phiếu báo cáo và đánh giá 
  • Trường trung học (7-12): 4 lần gửi phiếu báo cáo và đánh giá

Thang đánh giá:

Kiến thức các môn học: 

 • Tuỳ theo phần trăm điểm của từng môn học mà học sinh nhận sẽ được nhận xét tương ứng. 
Mức Thành TíchMô TảĐiểm Số Học Bạ
Mức 4Thành tích vượt tiêu chuẩn của tỉnh. Học sinh đã thể hiện kiến thức và kỹ năng cần thiết ở mức độ hiệu quả cao.80-100%
Mức 3Thành tích đáp ứng tiêu chuẩn của tỉnh. Học sinh đã thể hiện kiến thức và kỹ năng cụ thể ở mức hiệu quả đáng kể.70-79%
Mức 2Thành tích gần với tiêu chuẩn của tỉnh. Học sinh đã thể hiện kiến thức và kỹ năng cần thiết ở mức độ hiệu quả hạn chế.60-69%
Mức 1Thành tích hạn chế – thấp  hơn nhiều so với tiêu chuẩn của tỉnh.  Học sinh đã thể hiện kiến thức và kỹ năng cần thiết   ở mức hiệu quả hạn chế.50-59%

Không đủ bằng chứng để xác định kiến thức hoặc kỹ năng cần thiết. Không được cấp tín chỉ.Dưới 50%

Từ lớp 9-12, điểm cuối kỳ sẽ được đánh giá dựa trên 2 yếu tố chính:

 • 70% phụ thuộc vào quá trình học tập toàn khoá. Thường được tính vào “điểm giữa kỳ” thể hiện qua thuyết trình, kiểm tra (bài kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh),… 
 • 30% phụ thuộc chủ yếu vào giai đoạn gần cuối khoá học như bài kiểm tra cuối khóa (kiểm tra kiến thức có đánh giá đậu và rớt), bài tiểu luận và các hoạt động tổng kết khác.  

Kỹ năng học tập và thói quen làm việc:

 • Kỹ năng học tập và thói quen học tập của mỗi học sinh được thể hiện qua 6 mặt sau: có trách nhiệm (responsibility), có tổ chức (organization), làm việc độc lập (independent work), phối hợp- hợp tác (collaboration), sáng kiến (initiative), tự điều chỉnh (Self-regulation). 
 • Giáo viên từng môn học đánh giá và báo cáo “Kỹ năng học tập và thói quen làm việc” dưới dạng hình thức chữ cái đã được quy định cho học sinh. Cụ thể là E=Excellent (Xuất sắc); G=Good (Tốt); S= Satisfactory (Hài lòng); N= Need Improvement (Cần cải thiện). 
 • Mục “Kỹ năng học tập và thói quen làm việc” để đánh giá mức độ biểu hiện của học sinh so với mục tiêu của chương trình đào tạo, nhưng không ảnh hưởng đến điểm giữa kỳ/ cuối kỳ (theo phần trăm) của học sinh. 
 • Tất cả các trường trung học tại Ontario đều phải có Ontario Student Record (OSR) ghi kết quả học tập của từng học sinh. 

Học bạ/ Phiếu điểm mẫu:

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền